facebook
google+
kontakt
twitter
Regulamin konkursu wakacyjnego
Centralna Baza Danych Zwierząt Oznakowanych Elektronicznie
Jesteś w:   Start   »
Konkursy   »
Regulamin konkursu wakacyjnego

REGULAMIN KONKURSU WAKACYJNEGO

- „WYPOCZYNEK NA CZTERECH ŁAPACH”

 1. Organizator konkursu
 2. Czas trwania konkursu
 3. Uczestnicy
 4. Zasady przeprowadzenia konkursu
 5. Ogłoszenie wyników
 6. Nagrody
 7. Reklamacje
 8. Postanowienia końcowe

 

Organizator konkursu

 • Organizatorem konkursu jest Centralna Baza Danych Zwierząt Oznakowanych Elektronicznie - firma PHU RFOG Tomasz Paszkowski z siedzibą w Gryficach.

Czas trwania konkursu

 • Czas trwania konkursu obejmuje okres wakacji letnich, tj. od dnia 27.06.2015 do dnia 15.09.2015r. Działania podejmowane poza wyznaczonym terminem nie będą uznawane jako udział w konkursie.

Uczestnicy

 • Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałe na terenie całej Polski.
 • Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 • Podanie danych jest dobrowolne. Biorąc udział w konkursie każdy z uczestników wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych CBDZOE oraz na ich przetwarzanie w celach marketingowych, oraz na publikację swoich danych w przypadku wygranej (imienia, nazwiska lub nick FB) na stronie internetowej oraz na profilu portalu społecznościowego Facebook, przy udziale którego odbywał się konkurs. Uczestnik udostępnia swój adres poczty elektronicznej, poprzez rejestrację konta użytkownika w CBDZOE.

Zasady i etapy konkursu

 • Pierwszy etap polega na wysłaniu fotografii związanej tematycznie ze spędzaniem wakacji przez Państwa podopiecznego
 • Kolejnym etapem jest dokonanie rejestracji konta użytkownika w Centralnej Bazie Danych Zwierząt Oznakowanych Elektronicznie – ZA DARMO!
 • Etap płatności lub zakupu, do którego zostanie przekierowany uczestnik konkursu należy zastąpić wysłaniem wiadomości e-mail o treści- KONKURS – „WAKACJE NA CZTERECH ŁAPACH” na adres: promocja@cbdzoe.pl; założone konto użytkownika zostanie zatwierdzone wówczas przez administratora o czym zostaniecie Panie poinformowane drogą mailową
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20 września 2015

Ogłaszanie wyników

 • Laureaci zostaną powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook oraz drogą e-mail na adres, z którego zostały wysłane prace konkursowe
 • Lista laureatów zostanie opublikowana na Tablicy Użytkownika Facebook – Centralnej Bazy Danych Zwierząt Oznakowanych Elektronicznie – natychmiast po rozstrzygnięciu konkursu

Nagrody

 • Nagrody zostaną wysłane na koszt organizatora konkursu na adres widniejący w danych konta użytkownika bazy lub inny, wskazany przez laureata w prywatnej wiadomości na Facebook.
 •  Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny lub inny zamiennik rzeczowy.
 • Istnieje możliwość przekazania nagrody innej osobie lub instytucji poprzez złożenie oficjalnego oświadczenia na piśmie przez laureata wraz z podaniem danych imiennych i adresowych podmiotu obdarowanego w calu wysyłki oraz potwierdzenie przyjęcia nagrody przez stronę obdarowaną
 • Nie przekazanie przez organizatora nagrody w skutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata jest jednoznaczne z utratą prawa do nagrody oraz przekazaniem jej kolejnemu laureatowi konkursu

Reklamacje

 • Reklamacje związane z konkursem będą przyjmowane na adres e-mail: promocja@cbdzoe.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby firmy, w ciągu 7 dni od chwili ogłoszenia wyników konkursu (w przypadku przesyłki decyduje data nadania).
 • Wszystkie formy reklamacji powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i numer telefonu, z którego wykonywano ewentualne połączenia, a także dokładny opis reklamacji
 • Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie komisja, w skład, której wejdą pracownicy CBDZOE.
 • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpłynięcia do organizatora
 • O decyzji dotyczącej danej reklamacji osoba wnosząca ja zostanie poinformowana pisemnie – listem poleconym oraz drogą mailową w ciągu 7 dni od chwili jej rozpatrzenia (data nadania)

Postanowienia końcowe

 • Konkurs nie podlega przepisom ustawy o grach i zakładach.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny  z wyrażeniem zgody uczestnika na warunki konkursu określone w niniejszym Regulaminie Konkursu.
przewiń w lewo
 • Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
 • Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
przewin w prawo
zwierzęta rejestracja baza danych CBDZOE

przewiń
do góry