facebook
google+
kontakt
twitter
REGULAMIN I POLITYKA
zapoznaj się ze szczegółami funkcjonowania bazy oraz regulaminem i polityką prywatności
Jesteś w:   Start   »
REGULAMIN I POLITYKA

Załącznik nr 1 do regulaminu

 

Polityka prywatności

Polityka Prywatności RFOG Poland ma na celu całkowitą ochronę danych osobowych naszych klientów. W związku ze zmianami związanymi z art. 13 RODO chcielibyśmy poinformować o istotnych kwestiach związanych ich przechowywaniem. Podstawą prawną umożlwiającą przetwarzanie powierzonych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli tego rozporządzenia. Prawnie uzasadnionym interesem RFOG Poland jest prowadzenie naszego marketingu. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail i numer telefonu, podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. W związku ze zmianami związanymi z art. 13 RODO chcielibyśmy poinformować o istotnych kwestiach związanych ich przechowywaniem:
 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) firma RFOG Poland Tomasz Paszkowski, ul. Starogrodzka 1/2, 72-300 Gryfice, NIP 857-115-72-13, REGON 811833063 oświadcza, że jest administratorem danych osobowych upoważnionym do ich przechowywania i przetwarzania.
 1. KONTAKT
W  celu zasięgnięcia informacji lub przekazania swoich uwag odnośnie Twoich danych osobowych należy kontaktować się z osoba pełniącą funkcję inspektora danych osobowych:
 1. DANE OSOBOWE ZBIERANE W RAMACH ŚWIADCZONYCH USŁUG
Dane osobowe niezbędne są do zawarcia i wykonania umowy o świadczeniu usług. W tym celu konieczne jest podanie następujących danych osobowych:
 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania, siedziby, adres korespondencyjny;
 • numer telefonu;
 • data urodzenia;
 • adres e-mail;
 • NIP, dane adresowe firmy - jeżeli usługa świadczona jest w odniesieniu do firmy;
 • dane o płatnościach (w tym numer rachunku bankowego oraz skrót numeru karty kredytowej);
 • nr dowodu osobistego (pole nieobowiązkowe, dotyczy dodatkowej funkcjonalności – aplikacji do obsługi schronisk);
 1. POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub ich niepełne podanie uniemożliwi prawidłowe korzystanie z funkcjonalności udostępnianych przez firmę RFOG Poland.
Bez podania wszystkich wymaganych danych nie jest również możliwe zawarcie umowy o świadczeniu usług.
 • w trakcie zakładania kont w związku z wyborem świadczonych usług) - konta Użytkownika CBDZOE, konta Klienta Sklepu CBDZOE;
 • weryfikacji i identyfikacji np. podczas logowania;
 • zawierania umów o świadczenie usług sprzedażowych bez zakładania konta klienta;
 • wysłania zapytań dotyczących świadczonych usług;
 • składania zamówień drogą e-mail;
 • korzystania z funkcjonalności Serwisu;
 1. W JAKIM CELU SĄ PRZECHOWYWANE I PRZETWARZANE DANE OSOBOWE
Wszystkie dane osobowe są pozyskiwane podczas czynności podejmowanych w związku z zakresem świadczonych przez RFOG Poland następujących usług:
 • korzystania z funkcjonalności oferowanych przez CBDZOE (m.in. procesu logowani dotyczących rejestracji zwierząt;
 • zawierania i realizowania umów o świadczenie usług zawartych za pośrednictwem strony internetowej lub korespondencji e-mail;
 • przesyłania informacji o zmianie warunków świadczenia usług, zmianie cenników i regulaminów;
 • obsługi reklamacji w przypadku ich złożenia, należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego i windykacyjnego, a także obsługa próśb przekazywanych przez Użytkowników;
 • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – przy zaznaczeniu stosownej zgody w procesie rejestracji, z możliwością późniejszej modyfikacji w panelu Użytkownika;
 • prowadzenie korespondencji
 • informowania o prowadzonych przez RFOG Poland promocjach, programach lojalnościowych oraz konkursach;
 • sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur;
 • sporządzania dokumentacji zawieranych umów;
 • obsługi zgłoszeń od Użytkowników (m.in. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • wysyłanie informacji za pomocą newslettera; złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapisaniem adresu email w bazie newslettera
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania wywiązania się przez RFOG z obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Wszystkie powierzone dane osobowe są należycie chronione i nie podlegają sprzedaży. Jedynymi ich odbiorcami będą:
 • podmioty świadczące usługi hostingowe w celu obsługi portalu cbdzoe.pl wraz z powiązanymi aplikacjami – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • podmioty świadczące usługi dostawy produktów;
 • SerwerSMS Polska Sp. z o.o - podmiot świadczący usługę wysyłki SMS;
 • Dotpay Sp. z o.o  -  podmiot świadczący usługę płatności on-line;
 • podmioty świadczące usługi wysyłki wiadomości e-mail;
 • podmioty świadczące dla RFOG Poland kompleksowe usługi księgowe oraz kadrowe
 1. ZABEZPIECZENIA DANYCH
W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Administrator wykorzystuje przede wszystkim środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia dostęp do konta Użytkownika wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie indywidualnego loginu oraz hasła. Ponadto dane podawane przez Użytkownika w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych są szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL.
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 1. Powierzone dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu do momentu wniesienia sprzeciwu. Dane te są przetwarzane w celach:
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych;
 • akcji promocyjnych;
 1. Przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w celach:
 • marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub
 1. Okresowo:
 • w przypadku organizacji programów lojalnościowych;
 • konkursów;
 • w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, wymagany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich upoważnionym organom publicznym;
 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA ODNOŚNIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Jest to jednak jednoznaczne z rozwiązaniem umowy o podjętej współpracy lub świadczeniu usług, a więc m.in. likwidacji Konta Użytkownika CBDZOE oraz niepodjęciu współpracy w przypadku Klientów, którzy dotąd nie korzystali z usług RFOG Poland. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ten proces.
Deponując dane w RFOG Poland Użytkownik posiada prawo do:
 • żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich edytowania, usunięcia. Edycja danych jest możliwa po zalogowaniu się do Konta Użytkownika/konta Klienta Sklepu. Danymi, w których nie można samodzielnie dokonać zmian jest adres e-mail, do którego przypisane jest konto Użytkownika CBDZOE. W celu modyfikacji tych danych konieczny jest kontakt telefoniczny lub e-mail z administratorem;
 • samodzielnie, po zalogowaniu do Konta Użytkownika, wycofać zgodę na otrzymywanie informacji o konkursach i promocjach organizowanych przez RFOG Poland;
 • cofnąć w każdej wszelkie, udzielone wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu otrzymywania informacji handlowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pomimo cofnięcia zgody wiadomości, które zostały zamówione (np. statusy Zleceń, elektroniczne obrazy faktur) lub dotyczą systemów, usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania powiadomienia mogą być wysyłane nadal;
 • ograniczyć przetwarzanie jak również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych Użytkownika;
 • eksportu i przeniesienia danych
 • zrezygnować z subskrypcji newslettera na swój adres. Rezygnacja z newslettera jest trwała - kolejne zamówienia w sklepie nie powodują jej automatycznego przywrócenia
 • wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych danego Użytkownika narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych
 • zrezygnować z subskrypcji newslettera na swój adres. Rezygnacja z newslettera jest trwała - kolejne zamówienia w sklepie nie powodują jej automatycznego przywrócenia
 1. W JAKIM TERMINIE ZGODY UŻYTKOWNIKA ZOSTANĄ USUNIĘTE LUB OGRANICZONE?
 • w przypadku żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub też żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych niezbędne informacje o podjętych przez RFOG Poland zostaną udzielone w terminie miesiąca od otrzymania żądania.
 • w przypadku bardziej skomplikowanego żądania lub ich listy skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, możemy przedłużyć termin odpowiedzi o czym poinformujemy mailowo uzasadniając przyczyny wydłużenia terminu i określając termin wywiązania się z obowiązku.
 1. POWIADOM NAS!
W przypadku pozyskania przez Ciebie informacji o naruszeniu ochrony danych prosimy o powiadomienie nas o tym niezwłocznie. Umożliwi nam to podjęcie niezbędnych kroków. Niezależnie od powyższego w przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, bez zbędnej zwłoki zawiadomimy Cię o takim naruszeniu, jeżeli dotyczy ono Twoich danych.

<< Powrót

przewiń w lewo
 • Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
 • Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
  Światowa baza danych zwierząt z mikroczipem
przewin w prawo
zwierzęta rejestracja baza danych CBDZOE

przewiń
do góry